HOLLAND SHIELDING SYSTEM'E AİT ÜRÜNLERİ TESLİMİ, ÖDEME ŞEKLİ VE KOŞULLARI

23057218 nolu fıkra kapsamında Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası Sicili'ne Rotterdam/Hollanda'da kayıtlıdır.


1. Uygulanabilirlik

Bu genel şartlar ve koşullar, HOLLAND SHIELDING SYSTEMS B.V. ile müşterileri arasındaki ve herhangi bir genel şart ve koşulun hariç tutulması için, müşterinin vermiş olduğu tüm teklifler ve siparişler arasındaki anlaşmalar için geçerlidir. Bu genel hüküm ve koşulların uygulanabilirliğinden ve bu genel hüküm ve koşullardan herhangi birinden sapma, müşteriye yazılı olarak onaylandıktan sonra yalnızca tarafımızdan bağlayıcı olacaktır. Bir anlaşma yapıldığı zaman müşteri, bu genel hüküm ve koşulların münhasır uygulanabilirliği konusunda anlaşmaya varmış kabul edilir. Aynı şey sözlü, telefonla, faks yoluyla ya da başka herhangi bir şekilde müşteriden gelen diğer siparişler için de geçerlidir. Bu nedenle bizim tarafımızdan yazılı olarak teyit edilmesine gerek yoktur.


2. Teklifler

 1. Her teklif, teklifte belirtilen süre için geçerlidir. Herhangi bir terim belirtilmemişse, teklifin yükümlülüğü yoktur.
 2. Teklifle birlikte verilen tüm fiyat listeleri, broşürler ve diğer bilgiler mümkün olduğunca doğru bilgiler yeralır. Bu bilgi, açıkça yazılı olarak teyit edildiğinde, yalnızca bizimle bağlayıcı olacaktır. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, ayrıntılı bilgi vermekle yükümlü değiliz.
 3. Çizimler, tasarımlar, modeller, örnekler vb. gibi bu belgelerle birlikte verilen tüm broşürler, fiyat listeleri ve tüm teknik bilgiler ve teklifle birlikte gelen diğer tüm yazılı belgeler açıkça fikri mülkiyetimizdedir. Önceden yazılı izin almaksızın, müşterinin bu bilgileri kopyalaması yasaktır. Bu bilgilerin kullanımı, bu teklif çerçevesinde ve varsa sipariş üzerine müşterinin kendi kullanımıyla sınırlandırılmalıdır. İlk talep ve müşterinin teklif süresi içinde bir sözleşme imzalamamış olması veya teklifi iptal etmesi durumunda, tüm bilgiler bir defada bize geri iade edilmelidir.
 4. Hiçbir anlaşma yapılmadığı takdirde, karmaşık bir teklifte bulunmak amacıyla yapılan tüm masraflar için bedelini talep etme hakkına sahibiz.
 5. Alınan fiyatlar sadece alıntılanan miktarlar için geçerlidir.

3. Sözleşme

 1. Anlaşma, yalnızca emri yazılı olarak açıkça kabul ettiğimiz ve/veya doğruladığımızda var olur. Bağlayıcı bir teklif vadesi olması durumunda, sözleşme, müşteri teklifi kabul ettiğinde yürürlüğe girer. Sipariş onayı veya bağlayıcı teklif, anlaşmanın doğru ve eksiksiz olarak ifade edildiği anlamına gelir.
 2. Bizden, görevlilerimiz, temsilcilerimiz, acentelerimiz veya diğer aracı kuruluşlardan daha sonraki bir zamanda yapılan sözlü onay ve sözleşmelere yapılan eklemeler ve/veya değişiklikler, yalnızca yetkili bir kişi tarafından bizim adımıza yazılı olarak onaylandığında bağlayıcı olacaktır.
 3. Teslimatların veya eserlerin niteliği ve kapsamı nedeniyle hiçbir teklif veya sipariş teyidi gönderilmemesi durumunda, fatura aynı zamanda sözleşmeyi doğru ve eksiksiz olarak temsil ettiği kabul edilen sipariş onayı olarak da değerlendirilir.
 4. Her sözleşme, müşterinin sözleşme uyarınca finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterince güvenilir olduğu anlamına gelmektedir.
 5. Sözleşmenin imzalanması üzerine veya sonrasında ve herhangi bir (daha ileri) performans öncesinde, hem finansal hem de diğer yükümlülüklerin yerine getirileceğine ilişkin müşteriden kefil isteme hakkına sahibiz.
 6. Sözleşmenin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için üçüncü tarafları aramaya yetkiliyiz. Mümkünse bu konuda müşteriye danışmalıyız.

4. Kontrolümüzün dışındaki durumlar

 1. Bu husus, tarafların kontrolü dışındaki tüm koşulları ve anlaşmanın bizim tarafımızdan makul bir şekilde müşteri tarafından talep edilebileceği sonucuna varılmayan, tüm öngörülemeyen koşulları içermektedir. Kontrolümüz dışındaki durumlar; grevler, hastalık veya personel yetersizliği, nakliye problemleri, hammadde ve/veya parçaların tedariklerindeki sorunlar, yangın, ithalat ve ihracat yasakları, kota kısıtlamaları, operasyonların kesilmesi dahil hükümet önlemleri Tedarikçi ve taşeronlar tarafından gerçekleştirilmemesi ve sonuç olarak müşteriye karşı yükümlülüklerimizi yerine getirememe durumlarımız veya imalatı yapma imkanımınız kalmaması durumu.
 2. Kontrolümüz dışındaki durumun geçici olması halinde, kontrolümüzün ötesinde bir durum oluşmadığı sürece sözleşmenin ifasını askıya alma hakkına sahibiz.
 3. Kontrolümüz dışındaki durum kalıcı olduğu takdirde taraflar, sözleşmenin feshine karar verebilir ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçlar üzerinde anlaşma yapabilirler. Müşterilerimiz, bu nedenle ortaya çıkabilecek herhangi bir tazminattan hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı kabul etmiş sayılırlar.
 4. Kontrolümüz dışındaki şartlara sebep olan durum ortaya çıkmadan önce yapılan ve ilgili anlaşmanın uygulanmasında gerçekleştirilen çalışmalar için ödeme talep etme hakkımız saklıdır.

5. Fiyatlar

 1. Alınan herhangi bir fiyatın, bağlayıcı teklif dönemi içinde olmadığı sürece, herhangi bir geçerliliği yoktur.
 2. Aksi belirtilmediği sürece fiyatlar şöyle oluşacaktır:
  • Satın alma fiyatları, ücretler, ücret masrafları, sosyal güvenlik katkı payı ve hükümet masrafları, nakliye masrafları, sigorta primleri ve teklif ve/veya sipariş tarihinde hüküm sürmekte olan diğer masraflara dayalı olarak;
  • 6.3 maddesi hükümlerine halel getirmeksizin yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı takdirde, müşteri tarafından belirtilen veya Hollanda'da farklı bir yere yerleştirilen nakliye ücretine dayalı teslimat esas alınarak;
  • KDV ve diğer vergileri hariç tutarak;
  • Hollanda dışındaki siparişler için fabrika teslimatı/depo bazında;
  • Aksi belirtilmedikçe, kurulum ve devreye alma masrafları hariç olmak üzere, bu maliyetler ayrı ayrı belirlenecektir;
  • Standart dışı ambalaj maliyetleri hariç olmak üzere;
  • Döviz kurundaki herhangi bir değişikliği takiben düzeltme hakkına tabi olarak, (Euro olarak belirtilir)
 3. Aksi kararlaştırılmadıkça, sipariş hattı başına minimum 5,00 EUR net ve minimum sipariş değeri EUR 35,00 net olacaktır.
 4. Maliyet fiyat faktörlerinin artması durumunda sipariş fiyatını buna uygun olarak ayarlama hakkına sahibiz. Tüm bunlar bu konudaki mevcut yasal hükümlere tabidir.

6. Taşıma ile ilgili maliyetler ve riskler

 1. Müşterinin daha fazla talimat vermemesi durumunda, nakliye metodu, sevkiyat, ambalajlama vb. uygulamalar, müşteriye ait ambalajın ve/veya nakliyeyle ilgili malların sitenin sınırları içerisindeki hareketini de içerdiği düşünülen herhangi bir istek, ancak müşteri, masrafları kendisi karşılıyor ise gerçekleştirilecektir.
 2. Prensip olarak ürünler, (Hollanda dışındaki gönderiler hariç) bizim riskimiz altında taşınır. Firmamız bir sigorta ücreti talep etme hakkına sahiptir.
 3. İstisnai durumlarda, örneğin navlun maliyetleri ile malın değeri arasında herhangi bir yazışma bulunmadığında (örneğin, çok büyük veya çok özel olarak paketlenmesini gerektiren kırılgan ürünler için) fiili nakliye, navlun ve taşıma masraflarını kendimiz tahsil edebiliriz. 

7. Teslim ve teslim süresi

 1. Aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat, müşteri tarafından belirtilen Hollanda'daki bir başka yere veya müşterinin ödeme alınan adresine yapılır. Aksi kararlaştırılmadıkça, Hollanda dışındaki teslimatlar fabrika / depo teslimatıdır.
 2. Üzerinde anlaşmaya varılan teslim süresi ve/veya kurulum süresi, gerekli tüm bilgi ve belgelere sahip olduğumuz günde başlar. 16'ncı madde hükümlerine halel getirmeksizin, teslimat zamanı, malların boşaltılma anı olacaktır (gerçek nakliye). Mallar için risk, bundan sonra müşteriye geçer. Bu, malların bizim tarafımızdan kurulması ve/veya işletmeye alınması durumunda da geçerlidir. Seçilen Incoterms (son sürüm) Hollanda dışındaki teslimatlar için geçerlidir.
 3. Müşteri, teslimden sonraki 24 saat içinde herhangi bir eksiklik veya hasar için, teslim edilen malları ve/veya ambalajı incelemekle yükümlüdür. Veya malların müşterinin elinde olduğunu bildirdiğimizden itibaren 10 gün içinde bu denetimi yapmakla yükümlüdür. Müşteri, teslimattan sonraki 24 saat içinde eksikliği ve/veya herhangi bir eksikliği bize bildirmelidir. Bu yapılmaması durumunda, herhangi bir şikayetin çözümüne yardımcı olmamız mümkün değildir.
 4. Ayrı faturalandırılacak kısmi teslimatlar yapma hakkına sahibiz. Bu durumda müşteri, aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu şart ve koşulların 14. maddesi hükümlerine uygun olarak ödeme yapmakla yükümlüdür.
 5. Malların müşterinin talimatlarına göre denetlenmesi halinde, eşya veya başlıca parçaları, muayenehanede test / muayene için hazır olduğunda, 7. maddenin 2. fıkrasında belirtilenden farklı bir şekilde, ürünler teslim edilmiş sayılır. Ilgili üçüncü şahıslara veya HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV'ye bildirimde bulunarak ve müşteriye yazılı olarak bildirimde bulunulduktan sonra ürünler, bizim tarafımızdan hala nakledilecek olsa dahi, her türlü risk müşteriye aittir.
 6. Malların teslimatın yapıldığı günden itibaren 10 gün içinde kabul edilmemesi durumunda veya çağrı sözleşmeleri yapılması durumunda müşteri kararlaştırılan arama süresine uymazsa, söz konusu malları fatura etmek ve bu malları tamamen müşterinin masraf ve riski altında saklamak hakkına sahibiz.
 7. Kabul edilen teslimat süreleri daima yaklaşıktır. Geç teslimat durumunda müşteri, malların teslimatı için en az 14 günlük ilave süresini koyma hakkına sahip olacaktır. Malların bu sürede hâlâ teslim edilmemesi durumunda müşteri, herhangi bir zarar doğurmamak için herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 14 günlük süre, teslim süresi ve spesifik uygulamalar veya gerekli tetkikler gerektiren ve özel olarak sipariş verilen ürünler için geçerli değildir. Bu durumlarda, bu ürünlerin karmaşıklığı ve teslim koşullarına orantılı olarak ek bir süre uygulanabilir.

8. Kabul, inceleme ve talepler

 1. Müşterinin, malların teslimi ve/veya teslimi tarihinden itibaren 7 gün içinde madde 7'nin 3. bendine girmeyen kusurlar için yazılı olarak şikayet etmemesi halinde, müşteri malları kabul etmiş sayılacaktır. Bir şikayet durumunda, müşteri, şikayetleri inceleyene kadar olduğu gibi bırakmalıdır.
 2. Müşterinin malları muayene edeceğini veya malları fabrikada veya tesislerimizde inceleyeceğini kabul ve talep ettiği durumlarda, bu hakkı kullanma imkanı müşterinin kendisine bildirildikten sonraki 10 gün içinde hakkını kullanmadığı takdirde, söz konusu ürünler, müşteri tarafından kesin olarak kabul edilmiş sayılır. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, muayene, sertifika ve belgelendirme masrafları müşteri tarafından karşılanır.
 3. Görünür kusurlara ilişkin herhangi bir talep, söz konusu tedarikçi veya tesislerimizdeki test veya inceleme sırasında veya 7.3. Maddesindeki şartlar dahilinde herhangi bir test veya muayene yapılmadığında, derhal yerine getirilir.
 4. Geri gönderilen ürünler ancak aşağıdaki koşullarla kabul edilir:
  • Onayı yazılı olarak verdiğimiz durumlarda;
  • Aksi kabul edilmedikçe, ürünler ödemeli kargo ile iade edilir;
  • Stok veya standart malzemeler ise;
  • Aksi belirtilmedikçe, ürünler 6 haftadan daha uzun bir süre sevk edilmemişse.

9. Ürün ve miktar toleransları

 1. Renk nüanslarından daha fazla olmayan renk farklılıklarına ilişkin sorumluluk kabul edemiyoruz. Müşteri, teslimatı bu üründen reddetme hakkını elde edemez.
 2. Ürün yelpazemizden bazı ürünler için, sipariş edilen miktardan %10 daha fazla veya daha az tedarik imkânı sağlamak durumunda kalabiliriz.
 3. Duvar kalınlığı, plaka kalınlığı veya ağırlık gramajı gösterilmiş ürünler açısından, +- %10 toleransa izin verilecektir.
 4. Ölçülerdeki ve/veya sertlikteki farklılıklar için toleranslara ilişkin olarak, teklifin açıkça bu standartlardan yazılı olarak çıkmadığı ve herhangi bir özel şartname üzerinde anlaşmaya varılamadığı durumlarda, ilgili ürünler için belirlenen uluslararası standartlara yazılı olarak atıfta bulunuruz.
 5. Müşteri tarafından ya da adına bizzat ve tarafımızdan üretilecek ürüne veya ürüne takılmak üzere tarafımızdan sağlanacak herhangi bir parça,%10'luk bir ilave ile istenilen miktarda sipariş edilmelidir (başka bir yüzde oran üzerinde anlaşmaya varılmamışsa). Bu şekilde bize sunulan parçalar ya da diğer ürünler için ne olursa olsun, sonradan ilave olarak talep edilecek ürünün kaliteli ve tatminkar şekilde kullanılabilirliği için herhangi bir yükümlülük kabul etmiyoruz.

10. Kalıplar, şablonlar, kesme kalıpları ve diğer aletler

 1. Kalıplar, şablonlar, kesme kalıpları ve bundan böyle kalıplar olarak adlandırılacak olan, tarafımızdan üretilen veya talimatlarımıza uygun olarak kısmen veya tamamen imal edilen ve müşterilerimizin üzerinde anlaşmaya varılan maliyetleri ödediği diğer aletler mülkiyetimizdedir. Bu kalıplar, vs. son sipariş teslim tarihinden itibaren üç yıl sonraya kadar müşterilerimiz tarafından saklanacaktır. Bundan sonra, bunları elimizde tutma yükümlülüğü sona erecek ve herhangi bir tazminata karşı sorumluluk kabul etmeksizin, müşterilerimize yazılı olarak bildirimde bulunulduktan itibaren bir ay sonra kalıpları vb. imha etme hakkına sahip olacağız.
 2. Kalıp vb. üretiminden sorumlu olduğumuz hallerde, müşterilerimiz, kararlaştırılan miktarın üretim masraflarını ödedikten sonra üretime geçebiliriz. Aynı şekilde, müşterilerimiz ödenecek tahmini masrafları ödediğinde, kalıplar üzerinde iyileştirme ve/veya değişiklik veya onarım yapabiliriz. Anlaşmaya varılan iş için açıkça herhangi bir fiyat anlaşması yapılmadığı takdirde, müşteri ilk talep üzerine, masraflar için adil bir miktar ilave ücret ödeyecektir.
 3. Müşterimizin kalıpları tedarik ettiği durumlarda, yapılan iş, ürün ya da herhangi bir hesaptaki ödemeden kaynaklanan davaların ardından, yalnızca bu kalıpları iade etmek durumundayız.
 4. Bu kayıp veya hasar bizim tarafımızdan niyet, ağır ihmal veya çok uygun olmayan kullanım sonucunda oluşursa, sadece kalıpların kaybolması veya zarar görmesi nedeniyle sorumlu olacağız. Bu gibi durumlarda, onarımları yapmamız veya yeni kalıplar vermemiz gerekecektir. Tazminat, ödemek gibi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Müşteri bu durumu kabul etmiş sayılacaktır.
 5. Normalde hangi kalıp vb. için kullanılan zımba ya da ürünlerin sayısını, şimdiye kadar teklifimizde veya sipariş onayında belirttik ve bu sayıdaki zımbanın veya bu sayının yaklaşık olarak üretiminden sonra kalıplar vb.’nin tekrar üretimi uygun değildir. Bu durum teklifte veya sipariş onayında belirtilmediyse, kalıplar vb.’nin ekonomik olarak üretime elverişli olmadığı açıkça anlaşıldıktan sonra, en kısa zamanda müşteriye bildiririz. Bu durum karşısında, onarımlar veya yeni bir kalıbın üretimiyle ilgili masrafları belirtiriz. Ekonomik olarak elverişli üretimin değerlendirilmesi, teknolojik gelişmeleri ve şirketin bu gelişmelere hem seviye hem de işgücü yoğunluğu açısından uyum sağlayabilmesini kapsamaktadır. Kalıplar vb., yerine getirdiğimiz standartlar üstünde üretime halâ uygunsa, ilk kullanımdan sonraki iki yıl boyunca bu kalıplar vb. ile birlikte üretilen ürünlerin düzenli olarak sipariş edilmesi durumunda, kalıplar vb.’nin bakım masrafları tarafımızdan karşılanır. Üretime uygun halde olmayan kalıplar vb. tarafımızdan imha edilebilir ve bu durumda müşteriye herhangi bir telafi yükümlülüğümüz yoktur.

11. Fikri Mülkiyet Hakları

 1. Müşterimizden ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla aldığımız malzemelerin çizimlere, örneklere, modellere veya en genel anlamıyla talimatlara göre üretildiği durumlarda, müşterimiz üretilen veya teslim edilen bu malzemelerin herhangi bir patent, marka, kullanım hakkı, ticaret modelleri veya herhangi bir üçüncü şahıs hakkı ihlali oluşturmayacağını garanti eder ve müşterimiz tüm olası şikayetlere karşı bize kefil olur.
 2. Üçüncü şahısların, sözde hakkına dayanarak üretim ve teslim konusunda itiraz etmesi durumunda, müşteriden gelecek olası telafide haklarımız çiğnenmeden ve müşterimize karşı herhangi bir telafi sorumluluğumuz olmaksızın, yalnızca bu durumu temel alarak üretimi ve/veya teslimatı bir an önce durdurma ve ortaya çıkan masrafları talep etme yükümlülüğündeyiz. Söz konusu malzemenin üretim ve/veya teslimatıyla ilgili üçüncü şahıslardan herhangi bir itiraz alırsak, müşteriyi en kısa zamanda bilgilendirme yükümlülüğündeyiz.

12. Garanti ve servis

 1. Uzun süre kullanım için teslim edilen ürünlerdeki kusurlar, teslimatı takip eden oniki ay içinde tamamen bizim kararımız olacak şekilde onarılır veya değiştirilir, bizim veya üreticinin fikrine göre kusurlar tasarım, kullanılan malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanıyorsa, neticede ürünler müşterinin istediği amaç için kullanılamaz. Bu garanti, kapak ve hortum gibi tüketilebilir malzemeleri kapsamamaktadır.
 2. Tüketici, kusurları bulduktan sonraki 14 gün içinde bildirmelidir ya da makul bir zamanda bu kusurları bulmuş olmalıdır.
 3. Onarıma veya incelemeye uygun ürünler nakliye ücreti ödenmiş olarak adresimize gönderilmelidir. Onarım veya inceleme tesisimizin dışında yapılacaksa, ulaşım masrafları, herhangi bir taşıma masrafı ve kullanılacak test donanımı masraflarından müşteriyi sorumlu tutma hakkına sahibiz. İnceleme ve onarımlar ilke olarak normal çalışma saatlerinde tesisimizde yapılır. Sadece ayrı bir servis anlaşması durumunda, bu iş normal çalışma saatleri dışında gerçekleşebilir. İnceleme ve onarımlar için gönderilen ürünlerde herhangi bir kusur bulunmazsa, çıkan masrafların tamamı müşteri tarafından karşılanır.
 4. Müşteri, teslim edilen ürünleri kendisi değiştirir ya da onarırsa, bu ürünleri değiştirme ya da onarma işini başkalarına verirse, teslim edilen ürünleri verilen talimatlara tamamen uygun şekilde kullanmazsa, ürünleri bir şekilde elden geçirirse ya da ürünleri yanlış kullanırsa veya asıl amaçtan farklı bir amaç için kullanırsa, onarım ve değiştirme için gelen tüm şikayetler iptal edilecektir.
 5. Müşterinin sorumluluklarından birini yerine getirmemesi durumunda üretici bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden muaftır.
 6. Bu sözleşmenin ilk maddesindeki yükümlülükler dışında herhangi bir telafiden sorumlu değiliz. Bu sözleşmenin yükümlülüklerine dayanarak, müşterinin tesisindeki iş sırasında eşyalar veya insanlara gelen herhangi bir hasar ya da zarardan sorumlu değiliz.

13. Sorumluluk

 • Yasal hükümlere uyarak, hangi türde olursa olsun direk ya da dolaylı hasar sorumluluğu, kâr kaybı, her iki tarafın ve üçüncü şahısların taşınabilir ya da taşınamaz mülklerine veya kişilere verilen zarar için sorumluluk taşımıyoruz. Karşı taraf, tüm masraflarımızı, hasarı ve üzerimize düşen faizi telafi etme ve zararı ödeme sorumluluğunu taşır, bu durumun doğrudan nedeni, üçüncü şahısların olaylar, eylemler veya ihmal konusunda bize şikayette bulunması olabilir ve bizim bu şart ve koşullar altında karşı tarafa yönelik bir sorumluluğumuz yoktur. Bu sözleşmenin maddelerine bağlı olarak, teslim edilen ürünlerin yanlış kullanımı ya da ürünlerin nesnel standartlara uygun olan amaçlardan farklı bir amaçla kullanılması sonucunda oluşan hasarın sorumluluğu kesinlikle bize ait değildir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da sorumluluk bize ait değildir:
  • ürünü piyasaya biz sürmediysek;
  • koşulları göz önünde bulundurarak hasara neden olan kusur, ürün tarafımızdan piyasaya sürüldüğü sırada yoksa veya daha sonraki bir zamanda ortaya çıktıysa;
  • ürünümüz satış amaçlı ya da ekonomik amaçla herhangi bir dağıtım için üretilmediyse veya işimizin yürütülmesinin bir parçası olarak üretilip dağıtılmadıysa;
  • ürünün mutlak bağlayıcı hükümet düzenlemelerine uygun olması nedeniyle kusur oluştuysa;
  • ürün tarafımızdan piyasaya sürüldüğü dönemde o zamanki bilimsel ve teknik bilginin bu kusuru belirlemesi imkansızsa;
  • taraflardan birinin üreticisi söz konusu olduğunda, kusurun sebebi ürünün tasarımı olabilir ve taraf veya ürünün üreticisi tarafından verilen talimatlar bu durumun bir parçasıysa.
 1. Sorumluluğumuz, ürünümüzün maksimum düzeyi, kâr kaybı ve taşıma sigortaları nedeniyle sınırlandırılmıştır. Bu sözleşmedeki diğer şartlar çiğnenmeden, karşı tarafta neden olduğumuz bir hasar (kâr kaybı), teslim edilen malzeme her zaman net fatura değeriyle kısıtlıdır.
 2. Yasal garanti/vergi istemi ve/veya ortaya çıkan hasarın tarafımızdan ya da sigortacımız aracılığıyla ödenmesi şartlarına uymak için, tek ve genel hasarlar olarak kabul edilecektir. Geri kalanı için, karşı taraf açıkça ve tamamen bizi muaf tutmalıdır.
 3. Patent, lisans ve/veya çizimler,modeller, en geniş anlamıyla vb. gibi üçüncü şahıslara müşteri tarafından veya müşteri yerine verilen bilgiler nedeniyle doğan diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Müşteriyle yapılan yazılı anlaşmada ya da sipariş onayında, ürünlerle ilgili teknik, güvenlik, kalite konularından ve/veya diğer düzenlemelerden söz edildiğinde, müşteri en kısa zamanda aksini söyleyerek bizi bilgilendirmezse müşterinin bu konuları bildiği varsayılır. Böyle bir durumda, bu düzenlemelerin detaylarını müşteriye iletiriz. Müşteri, alıcılarını her zaman yukarıdaki düzenlemeler hakkında yazılı olarak bilgilendirme sorumluluğuna sahiptir.
 4. Siparişte belirtilmediği halde kurulum ve/veya çalıştırma tarafımızdan destekleniyorsa, bu müşterinin isteğiyle yapılmıştır ve masrafı ile riski müşteriye aittir.
 5. Teslim edilen ürünlerin sadece karşı tarafın veya karşı taraf yerine kabulü durumunda, karşı tarafın ve/veya üçüncü şahısların herhangi bir hasar ödeme talebi olursa, hasarın nedeni ne olursa olsun yükümlülüklere uygun bir durum yoksa, sorumluluk bize ait değildir.
 6. Verilen ihbara göre genelde önelenebilecek ve/veya öngörülebilir eksiklikler konusunda, maksimum öngörülen ihbar telafisi konusunda sorumluluk taşırız.
 7. Ürünleri başka bir kaynaktan almamız gerekirse, ticari işleme uygulanabilir (sözleşmeli) öngörüler karşı tarafla da yürürlükte olmalıdır, böylece gerekirse karşı tarafa da başvururuz.
 8. Tarafımızdan yapılan kasıtlı ve büyük ihmal dışında ve garanti sorumluluğumuz dışında, dolaylı kayıp, manevi hasar, kâr kaybı veya çevresel hasar ya da üçüncü şahısların mesuliyeti sonucu oluşan hasar gibi konular da dahil olmak üzere herhangi bir hasar konusunda müşteriye karşı sorumluluğumuz yoktur.

14. Ödeme

 • Aksi kararlaştırılmadığı sürece önceden tebligat verilmeden ödeme , indirim veya denkleştirme olmadan, ödeme yoluyla ya da tarafımızdan düzenlenmiş banka ve/veya ciro hesabına faturalama tarihinden sonraki 30 gün içinde net olarak yapılmalıdır. Kredi kısıtlayıcı ücretlendirme tahsis etme hakkına sahibiz. Bankamızda ve/veya ciro bildiriminde gösterilen işlem tarihi ödemenin yapılacağı tarihtir. KDV hariç 55.000,00 Euro’dan fazla olan siparişlerde ve herhangi bir sözleşmeye varılmadığında, kararlaştırılan fiyatın üç kurulum aşamasında ödenmesini talep edebiliriz, örneğin;
  • %40 siparişin kabulü sırasında
  • %40 ürünlerin belirtilen adrese teslimi sırasında
  • %20 ikinci kurulumdan sonraki 30 gün içinde ya da kurulumun tamamamlandığı bildiriminden sonra.
 • Müşteri herhangi bir gecikme bildirimi yapmadan zamanında ödemezse, aylık yasal faizin üzerinde (yıllık olarak +%6) olmak üzere yüzde 0.5 oranında faizi ya da ayın bir bölümünde veya faturalama tarihinden sonraki otuz günden itibaren hesaplanan fatura tutarında bir ay olan faizi ödeme yükümlülüğündedir ve buna kararlaştırılmış fiyatın tahsiliyle bağlantılı olarak, yasal masraflar da dahil olmak üzere bütün masraflar (en az +%15) dahildir.
 • Müşterinin yaptığı her ödeme öncelikle borçlu olunan faizi ve sebep olduğumuz tahsil ve/veya yönetim giderlerini karşılar ve sonra tasfiye edilmemiş eski giderden düşülür.
 • Müşteri:
  1. iflas ederse, mal varlığını devrederse, mülkünün tamamının veya bir kısmının başkasına bağlı olduğu durumlarda borcunu ertelerse;
  2. ölür veya yasal sınırlandırmaya maruz kalırsa;
  3. herhangi bir yasal sorumluluğunuya da bu şart ve koşullar altında sorumluluklarını yerine getirmezse;
  4. fatura miktarını ya da bir bölümünü öngörülen sürede ödemezse;
  5. işinin tamamını veya büyük bir bölümünü sonlandırırsa ya da işin kurulacak veya kurulmuş bir şirkete devredilmesi de dahil olmak üzere işini devrederse veya şirketinin amacını değiştirirse;
 • sadece yukarıda belirtilen durumlardan bir tanesi ortaya çıkarsa, herhangi bir hukuki müdahale olmaksızın sözleşmeyi feshetme ve herhangi bir gecikme uyarısı veya bildirimi olmaksızın işin ve/veya tarafımızdan yapılan teslimatların tamamının ödenmesini, masrafların kaybın, hasarın veya faizin telafisi haklarına uyarak talep etme hakkına sahibiz.

15. Bildirimmecburiyeti

 1. Müşterinin ödeme yapamayacağı gösterildikten sonra yasal olarak bir an önce hükümet kuruluşlarını ya da sanayi sigorta kurumlarını bilgilendirme mecburiyeti olursa, müşteri aynı zamanda ve yazılı olarak bizi de bilgilendirmek yükümlülüğündedir.

16. Mülkiyetin korunması

 1. Tarafımızdan kurulumu yapılan ürünler de dahil olmak üzere sözleşmeye uygun olarak müşterinin tesisine veya işin sahibine teslim ettiğimiz tüm ürünler, müşterinin bu sözleşme veya ilgili herhangi bir sözleşme altındaki tüm borçları ödenene kadar bizim mülkümüz olarak kalır.
 2. Teslim edilen ürünlerin müşterinin tesisinde veya müşteri tarafından elden geçirilmesi, işlenmesi veya karıştırılmış olması durumlarında, ortaya çıkan yeni ürünler ve/veyateslimi yapılan orijinal ürünler değerinde ve teslim edilen ürünlerden oluşan ürünler için müşterek mülkiyet elde ederiz.
 3. Ürünler kullanılmadıkları sürece, mülkiyet hakkı devredilmediği takdirde diğer ürünlerden tamamen ayrı tutulduğunda müşteri teslim edilen ürünleri elinde tutar. Belirtilen tutarın ödenmemesi, ödeme ertelemesi, borç ertelemesi, iflas, yasal kısıtlama yapılması, ölüm ya da müşterinin tasfiye edilmesi durumlarında, gecikme uyarısı yapılmadan ve hukuki müdahale olmaksızın, teslim edilmiş ancak ödemesi yapılmamış ya da mülkümüz olarak tamamen ödenmemiş ürünleri geri alma, önceden ödenmiş miktarı denkleştirme ve eğer herhangi bir kayıp ya da hasar varsa hakları çiğnemeden telafi talep etme hakkımız vardır.
 4. Müşteri her zaman, ödenmemiş ve/veya kiralanmış ürünleri nerede olurlarsa olsunlar geri almamıza izin vermelidir.
 5. Normal işlemlerin yürütüldüğü durumlarda, ürünler müşteri tarafından yeniden satılmış ya da kullanılmış olabilir, ancak ürünler herhangi bir şekilde ipotekli olmayabilir. Ödenmemiş ürünlerin yeniden satılması durumunda, müşteri mülkiyeti alıkoymak zorunda kalır ve ilk talebimizde borçlu olduğu tüm tazminat miktarını rehin hakkı olmaksızın devretmek zorundadır.

17. Alıkoyma hakkı

 1. Müşteri bize karşı tüm sorumluluklarını yerine getirmediği sürece (nedeni göz önünde bulundurulmaksızın), elimizde olan tüm ürünleri müşteri için ya da müşteri yerine alıkoyma hakkına sahibiz.
 2. İmha etme, kısmi kayıp ve/veya bizden kaynaklanmayan hasar durumlarında müşterinin telafi etme hakkı olmaksızın, bu ürünleri iyi iş uygulamalarına göre düzenlemek yükümlülüğündeyiz. Ürünlerin risk sorumluluğu müşteriye aittir.

18. Anlaşmazlıklar ve uygulanacak kanun

 1. Tüm teklif,sözleşme ve buna bağlı hareketlerimiz, 1 Temmuz 1964’te Lahey’de imzalanan uluslararası maddi ve taşınabilir malların alımı yeknesak kanunu, TRB 1964 no. 117 ve 1968 nr. 13 (Kamu Bülteni 1971, S780 ve S781) ve Viyana 11 Nisan 1980 ticaret anlaşması ile ilgili anlaşmayı güçlendirmek için yapılan 15 Aralık 1971 yasası haricinde Hollanda yasasına göre yönetilir.
 2. Uygulanan genel şart ve koşullar ya da koşul ve şartların kendisi ve bunların gerçek ve yasal olarak yorumlanıp yerine getirildiği sözleşmeyle ilgili bir durum nedeniyle, taraflardan birinin anlaşmazlık olarak nitelendirdiği durumlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar, yasalar izin verdiği sürece Hollanda Dordrecht’teki bölge mahkemesine bildirilmelidir.
 3. Bir anlaşmazlık durumunda, kayıtlarımızdaki bilgiler aksini kanıtlamak için çözümleyici olur.

19. Belgeleme

 1. Bu Genel Şartlar ve Koşullar, Hollanda Rotterdam’daki Ticaret ve Sanayi Odası’nda 23071639 numarasıyla belgelenmiştir.

KURULUMLA İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Hollanda Rotterdam’daki Ticaret ve Sanayi Odası’na 23071639 Numarasıyla Kayıt Yapmıştır.


20. Genel

 1. Özel Şartlar ve Koşullar madde 1’den 19’a kadarki hükümlerle birlikte ve onlara ek olarak uygulanır, ancak bu maddelerin dışına tamamen çıkılmıyorsa bu durum geçerlidir.
 2. “Biz” kelimesi kurulum için çağrılan, işi bizim talimatlarımıza göre yürüten üçüncü şahıs müteahhiti de kapsamaktadır.

21. Tamamlanma/teslimat

 1. Yazılı sipariş onayımız kurulum ve ilgili tamamlanma süresi dikkate alındığı sürece bağlayıcı özelliğe sahiptir. Kararlaştırılan teslimat tarihleri her zaman yaklaşık olarak verilir. Teslimat tarihleri şöyle başlar:
  • sözleşmenin imzalandığı tarih;
  • müşterinin bizim için gereken tüm bilgileri sağladığı tarih;
  • müşterinin kurulumun öngörülen avansını ödediği tarih;
  • müşterinin bize, söz edilen tarihlerden sonuncusundan sonra yetkili bir kişi tarafından onaylanmış olarak çizimleri, tasarımları vs. gönderdiği tarih.
 2. 7. maddenin 7. fıkrasının aksine, müşteri kurulum kabulünü reddetme hakkına sahip değildir ya da teslimat tarihinin aşıldığı durumlarda sözleşmeyi iptal edemez. Teslimat süresi aşımının uzadığı durumlarında, mantıklı ve adil olarak ne yapılması gerektiği konusunda müşteriye danışırız. Anlaşmanın feshedildiği durumlarda, müşteri yapılan işin ücretini öder. Sözleşmenin feshedilmesi, tarafımızın herhangi bir kayıp veya hasar telafi sorumluluğu taşımasına neden olamaz. Müşteri sorumluluklarını acilen yerine getirmezse, tamamlamayı ve/veya teslimatı erteleyebiliriz.
 3. İş aşağıdaki durumlarda tamamlanır ve/veya teslim edilmiş sayılır:
  • müşteri inceledikten sonra işi onayladıysa;
  • biz, işin kurulduğunu, monte edildiğini ve/veya kullanıma hazır olduğunu bildirdikten sonra. Müşteri gereken deney tesislerini sağlamalıdır. Üçüncü bir üretici ya da müteahhitin teslim etmiş olması gereken kayıp bir parça, işin tamamlanmamış olarak kabul edilmesi için bir neden oluşturmamaktadır.
  • işin tamamlandığını yazılı olarak bildirmemizden 8 gün sonra ve müşteri bu süre içinde işi incelemez ve/veya test etmezse ya da başkasına test ettirmezse;
  • müşteri işi gerçekten çalıştırmaya başladıktan sonra. Bir parça çalıştırıldıktan sonra, bu parça tamamlanmış olarak kabul edilir.
 4. Küçük, önemsiz kusurlar en kısa zamanda tarafımızdan onarılır ve müşterinin onay vermemesi bir sebep oluşturmaz.
 5. Kurulumla ve/veya sistemin kullanımıyla ilgili öneri ve/veya bilgiler, aksi kararlaştırılmadıkça ve bir netice garantisi vermeksizin bilgimiz dahilindedir.

22. İşin kapsamı

 1. Yürütülen kurulum işi, sipariş onayında tarif edilen işi kapsar ve kararlaştırıldığı sürece iş, müşterinin sağlanan sistemin işlemesi ve kullanımında görevlendirdiği personelinin denetim ve/veya eğitimini de kapsamaktadır, ancak bu denetim ve/veya eğitimden kesin bir sonuç alma garantisi yoktur.
 2. Açıkça aksi kararlaştırılmadığı sürece, sonraki işler, teslimatlar ve tesisatlar sorumluluklarımıza dahil değildir. Müşteri, tarafımızdan yürütülen işlerin aksamasını önlemek için bunların zamanında yerine getirildiğini garantilemelidir:
  • Toprak işleri, asfaltlama, istifleme, kırma, temel işleri, betonlama, marangozluk ve kaplama ya da diğer ek işler. Müşteri her koşulda iyi bir site erişimini garanti etmelidir.
  • İki kişi tarafından taşınamayacak parçaları taşımak için ek yardım ve kullanmak için kaldırma teçhizatı.
  • Providing and putting up scaffolding and ladders and removing these after the work is completed.
  • Hava, gaz, su, elektrik ile işi, testleri ve çalıştırmayı yürütmek için gereken boru tesisatı ve elektrik motorları için gereken kontrol ve güvenlik ekipmanına teçhizat ve hatlar ve/veya elektrik ekipmanının parçaları olan çalıştırma rezistansı ve ayarlı direnç dışında sağlanacak diğer elektrik ekipmanları gibi yakıt ve yardımcı malzemeleri sağlamak.
  • Kuru, ısıtılmış, tesisin yakınlarında, ışıklandırılmış ve işçilerin kalacak yer olarak kullanılabileceği yeterli boyutlarda kilitlenebilir ayrı bir yer sağlamak ve burada işlenecek malzemeleri, gereçleri ve iş sırasında işçilerin kişisel eşyalarını depolayabilmek.
  • Kir ve hasara bizim çalışanlarımız neden olmadıysa, iş sırasında kirlenen ya da hasar gören sistemin parçalarını yenileme işi.
  • Kurulum işinin devam edebilmesini sağlayacak kadar tesisin aydınlatılması.
 3. Ayrıca müşteri, teklifnameleri iletmek ve/veya besleme kabloları, bağlayıcılar, kamu arazisi üzerindeki istilalardan alınan vergiler, haksız kullanım yasası (ruhsatlar), inşa ve/veya ıslah ruhsatı vb. tutarını zamanında ödemek konularından sorumludur.
 4. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, değiştirilen ya da kaldırılan herhangi bir malzeme bizim mülkümüz olur.

23. İşteki değişiklikler

 1. Ek iş yapmak zorunda kalabiliriz ve bunu müşterinin önceden izni alınmadan kararlaştırılan orijinal tutarın %10’ndan daha fazla olmayacak şekilde ücretlendirme hakkına sahibiz.
 2. Müşteriden gelen siparişteki değişiklikler ya da değişen durumlar nedeniyle yapılan değişiklikler sonucunda orijinal sözleşmenin (tamamen) uygulanamadığı durumlar ortaya çıkar, böyle bir durumda sözleşmeye devam edilecek ve bu durum işteki değişiklikler olarak ücretlendirilecektir.
 3. Değişikliklerin tutarı orijinal tutarın %10’ndan daha fazla ise, taraflar alınacak önlemler için görüş alışverişinde bulunmalıdır. Müşteri tarafından iptal edilmesi durumunda, o zamana kadar ortaya çıkan masrafları ve/veya sağlanan ürünleri faturalandırmak zorunda kalırız.

24. Garanti/sorumluluk

 1. Üretici, tedarik edilen ve/veya kurulumu yapılan ürünlerin kararlaştırılan özellikleri ve 12 ay boyunca amaçları için kullanışlılık ve uygunluk gibi genel ihtiyaçları karşılayacağını garanti eder. Garanti yükümlülüğü, onarımlar ve/veya şikayet zamanında bildirildiğinde eksiklikler için değişim yapılmasıyla sınırlıdır.
 2. Aşağıdakiler için sorumluluk taşımıyoruz:
  • sistemin ve/veya parçaların tasarımı ve tarafımızdan sağlanmamış olan tüm diğer bilgiler;
  • tarafımızdan sağlanmayan malzeme kullanımı ve/veya işletim talimatı nedeniyle sistemde yapılan değişimler;
  • işletim ve/veya güç kaynağıyla ilgili talimatların doğru olarak uygulanmaması;
  • normal yıpranma ve aşınma veya fazla yüklemeden ya da olağandışı durumların etkisi nedeniyle oluşan hasar ve/veya yıpranma ve aşınma;
  • yasalarla belirlenmiş güvenlik şartlarının uygulanması.

Bu durumlarda, 12. maddenin hükümleri çiğnenmeden,üreticinin garanti sorumluluğu ortadan kalkar.


25. Şikayetler

 1. Müşteri bir parçanın ve/veya sistemin yeterliliği ile ilgili bir şikayeti, işin tamamlanmasından sonraki bir ay içinde yazılı olarak doğrudan bize ulaştırmak yükümlülüğündedir.

26. Ödeme

 1. Kurulum durumunda, aşağıdaki kurulumlar için ödeme talep etme hakkına sahibiz: 
  %33 sözleşmenin sonlanmasında;
  %33 test etme/kontrol ve/veya ürünlerin ya da ana parçaların nakliye için hazır olmasında;
  %34 ikinci kurulumdan sonraki 30 gün içinde.

27. Belgeleme

Bu Genel Şartlar ve Koşullar, Hollanda Rotterdam’daki Ticaret ve Sanayi Odası’nda 23057218 numarasıyla belgelenmiştir.


28. Zayıflama tabloları (web sitesinde veya katalogda)

Sözlü veya yazılı olarak teknik başvuruyla ilgili tavsiyemiz, bilgimiz dahilinde en iyi şekilde verilir. Bununla birlikte, yalnızca üçüncü tarafların olası hakları ile ilgili olarak nişan almayan bir göstergedir. Elde edilen ürünlerin niyetli kullanıma ve amaca uygunluğundan dolayı test etme gereğini ortadan kaldırmazlar. Ürünlerin uygulanması, kullanılması ve kontrolü, kontrolümüzün dışında gerçekleşir ve bu nedenle müşterinin sorumluluğundadır.


 

29. Garanti

Tüm Holland Shielding Systems ürünleri üretim süreci boyunca sürekli kontrol edilir. Bu nedenle hiçbir ürünümüz hata içermemekle birlikte kaliteli ürünler olarak kabul edilebilir.

Ürünlerimizin teknik verileri araştırmaya dayanmaktadır ve sadece farklı uygulamalar için bir kılavuz olarak görülmelidir. Geniş ürün yelpazesi ve geniş uygulama çeşitliliği nedeniyle, teknik veriler kesinlikle bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. Ürünün istenen gereksinimleri karşıladığını test etmek alıcıya aittir.

Holland Shielding Systems, ürünlerimizde beklenmedik bir şekilde kusurların bulunması durumunda, bu ürünleri mümkün olan en kısa sürede araştırıp değiştirir. Holland Shielding Systems, olabilecek herhangi bir gecikmeden sorumlu tutulamaz.

Not 1:

Sınama ve performans sonuçları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, temas alanı, montaj yöntemi, test koşulları, bir imalat lotundan diğer bir imalat lotuna ürün performansındaki normal değişimler ve normal varyasyonları, bir üretim lotu içerisindeki bir malzeme (test edilen bir örnekte mevcut kalınlık, mevcut iletken malzeme, iletken dolgu malzemeleri çeşitleri ve birçok materyal içinde dağılmış iletken materyallerin homojenliği, yapışkanlardaki değişiklikler gibi), test yöntemleri, çevresel yaşlanma, kullanılan kesin test yüzey materyali türünü vs. belirtiniz. Test yöntemlerinde "temas alanı" farkına ilişkin farklar için (645 mm2 vs. 6 mm2) "Bakır-Bakır" ve "PC'ye Altın Altlık" testleri de belirtilmelidir) Bu, test sonuçlarını etkiler. Holland Shielding Systems BV malzemelerinin ve belirtilen test substratlarının test edilmesi, bir Holland Shielding Systems BV ürününün benzer materyallerin son bir kullanım için uygun olduğu anlamına gelmez. Son kullanıcı, herhangi bir Holland Shielding Systems BV ve alt tabaka kombinasyonunun amaçlanan son kullanım uygulamalarında kullanılmaya uygun olup olmadığını belirlemekle yükümlüdür.

 

Arzu eder misiniz...